อ ย่ า ท้ อ กั บ ชี วิ ต
อ ย่ า คิ ด ห นี ปั ญ ห า
เ ร า ค ว ร มี ส ติ ปั ญ ญ า

ค ว ร ค้ น ห า ท า ง เ ดิ น

 

 

 

เม็ ด ท ร า ย ห นึ่ ง กำ มื อ เ ธ อ นั บ ไ ด้ ไ ห ม

ค ว า ม คิ ด ถึ ง ที่ มี ใ ห้ ม า ก ก ว่ า เ ม็ ด ท ร า ย ใ น กำ มื อ

 

 

 

 

Someone miss you
Someone miss two
But I Miss U

Miss U only ONE

 

 

ขอบคุณคนบนฟ้า
ที่ส่งเธอมาอยู่ใกล้ๆ
คอยรักคอยห่วงใย

คอยชิดใกล้ทุกเวลา

 

 

 

ไม่คิดจะจีบ ไม่คิดเป็นเจ้าของ ขอมีเธอ อยู่ในใจ ในใจดวงนี้
คงมีได้เพียงเธอ เพียงเธอคนเดียว คนเดียวเท่านั้น
มันคงยากที่จะทำใจ เพราะเธอ เพราะเธอ
คือคนที่ฉันรัก และ จะรักตลอดไป

 

 

 
ที่ไหนมีรัก ที่นั่นจะมีฉัน
ที่ไหนที่มีความผูกพัน ที่นั่นจะมีคุณ
ที่ไหนที่มีเรา ที่นั่นจะมีแต่ความอบอุ่น

ที่ไหนที่มีฉันและคุณ ที่นั่นจะมีแต่รักละมุนในหัวใจ

 

 

smsครั้งนี้มีความรักส่งมาถึง
smsคราวนี้มีความซึ้งส่งมาให้
smsทุกครั้งที่ฉันส่งไป

คือความจริงใจที่มีให้ต่อเธอ

 

 

เพียงรักแรกแรกรักประทับจิต เพียงใจคิดคิดน้อยใจเฝ้าคอยฝัน
เพียงใจฝากฝากใจส่งใหัถึงกัน เพียงแต่ฝันฝันแต่ว่าจะได้เจอ
เพียงสบเนตรเนตรสบก็พบรัก เพียงพบพักตร์พักตร์พบกันใจพลันเผลอ

เพียงบอกรักรักบอกใจให้ละเมอ เพียงแต่เพ้อเพ้อหลงใหลใจพะวง

 

 

 

ตะกร้าหวายสีขาว บรรจุดาวแห่งความฝัน
เราสองมาช่วยมากัน แขวนดาวนั้นคู่จันทรา
เกี่ยวก้อยมาร้อยดาว ให้เต็มราวบนท้องฟ้า

เรียงรายสุดสายตา เป็นคำว่าฉันรักเธอ

 

 

 
เก็บงำความรู้สึกอย่างมิดชิด ไม่กล้าคิดเพราะรู้ตัวว่าผิดหวัง
เพียงใกล้ชิดได้ผูกพันอย่างจริงจัง ไม่เคยหวังขอรักแม้ฝ่ายเดียว
แค่ยินดีเมื่อเธอยิ้มอย่างสดใส แค่เสียใจเมื่อเธอท้อและผิดหวัง

เพราะพอใจอยู่ตรงนี้โดยลำพัง ด้วยจริงจังกับความรักเธอเต็มใจ

 

 

 

 
Hello แปลว่าสวัสดี
Can you see คุณเห็นฉันไหม
My heart แปลว่าหัวใจ

เขียนข้างในว่า I love you

 

 

 

  
ในยามที่เธอหลับฝัน
อยากให้ในฝันนั้นมีฉันอยู่ด้วยไหม
ถ้าเธอต้องการใครสักคนที่จริงใจ

และพร้อมจะอยู่ในฝันของเธอเรื่อยไป.....ฉันขอเอง

 

 

รั ก เ ท อ ร์ รั ก ม า ก ใ น ต อ น นี้
แ ต่ บ า ง ที ต่ อ ไ ป อ า จ ไ ม่ แ น่
ต่ อ ไ ป ฉั น อ า จ ทำ เ ห มื อ น ไ ม่ แ ค ร์
แ ต่ ที่ แ น่ ๆ ต อ น นี้ ฉั น รั ก เ ท อ ร์
 

edit @ 1 Jun 2010 12:30:01 by นู๋ต่ายจ้า

edit @ 1 Jun 2010 12:32:11 by นู๋ต่ายจ้า

edit @ 1 Jun 2010 12:43:55 by นู๋ต่ายจ้า

Comment

Comment:

Tweet